Coronacrisis: Noodmaatregelen

Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW)

Werkgevers die gedurende 3 maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen naar verwachting vanaf 6 april 2020 (tot en met 31 mei 2020) een aanvraag voor de NOW indienen bij het UWV. De subsidie geldt vanaf 1 maart 2020 en is maximaal 90% van de loonsom, naar rato van de omzetdaling. Bij concerns wordt de omzetdaling van het gehele concern aangehouden. Werknemers (met een vast én flexibel contract) moeten hun gebruikelijke salaris krijgen doorbetaald en daarnaast mag gedurende de periode van subsidie geen ontslag om bedrijfseconomische redenen worden aangevraagd.

Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, keert het UWV een voorschot van 80% uit verspreid over 3 termijnen. De eerste termijn wordt waarschijnlijk uitgekeerd binnen 2 tot 4 weken na het indienen van de aanvraag. De werkgever dient na afloop van de periode van subsidie binnen 24 weken een vaststelling van de subsidie aan te vragen, waarvoor in beginsel een accountantsverklaring is vereist. Het UWV zal dan binnen 22 weken een eindafrekening verstrekken, dit kan leiden tot een terug te betalen bedrag.

Tegemoetkoming voor ondernemers getroffen sectoren (TOGS)

Ondernemers die directe schade ondervinden van de maatregelen die door de overheid zijn genomen in strijd tegen het coronavirus, kunnen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen om hun vaste lasten te kunnen betalen (het doel van besteding is overigens vrij). Het gaat voornamelijk om ondernemers die noodgedwongen hun deuren hebben moeten sluiten (o.a. eet- en drinkgelegenheden, haar- en schoonheidsverzorging, sportclubs) en voor schade door de inperking van bijeenkomsten en evenementen, dan wel het negatieve reisadvies voor het buitenland. Daarnaast kunnen ook bepaalde groepen ondernemers in de non-food, zoals winkeliers, tegemoetkoming aanvragen. De TOGS is aan te vragen via www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona.

De regeling staat alleen open voor een specifieke groep ondernemers. De hoofdactiviteit waarmee de ondernemer op 15 maart 2020 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel stond ingeschreven, moet in de vastgestelde lijst met branches en sectoren (SBI-codes ) voorkomen. SBI-codes kunnen niet met terugwerkende kracht worden gewijzigd om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming.

Daarnaast gelden nog nadere voorwaarden, waarvan de meest in het oog springende is dat het vestigingsadres van de onderneming niet overeen mag komen met het privéadres van de eigenaar (met uitzondering van eet- en drinkgelegenheden). Tevens moet worden verklaard dat in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies is te verwachten van ten minste € 4.000 en dat in dezelfde periode ten minste € 4.000 aan vaste lasten zijn te verwachten.

U heeft 3 maanden de tijd om de TOGS online aan te vragen (tot en met vrijdag 26 juni 2020, 17:00 uur). De gift wordt zo spoedig mogelijk na indiening van de aanvraag uitbetaald.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Zelfstandig ondernemers, zoals bijvoorbeeld ZZP’ers, die door de genomen maatregelen in de financiële problemen zijn geraakt, kunnen tot 1 juni 2020 via een versnelde en versoepelde procedure bij de woongemeente een aanvraag indienen voor tegemoetkoming tot aan het sociaal minimum. De tegemoetkoming is afhankelijk van het inkomen en bedraagt maximaal € 1.500 netto per maand voor gehuwden of € 1.050 netto per maand voor alleenstaanden (vanaf 21 jaar), gedurende maximaal 3 maanden. Er is geen sprake van een vermogens- en partnertoets en de tegemoetkoming hoeft niet te worden terugbetaald.

Eén van de voorwaarden is dat moet worden voldaan aan het urencriterium, u dient derhalve minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam te zijn voor uw bedrijf of zelfstandig beroep.

Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd om liquiditeitsproblemen op te lossen, tot maximaal € 10.157 tegen 2% rente en met een maximale looptijd van 3 jaar.

Uitstel van betaling voor belastingen en verlaging rente

Om geen onnodige administratieve lasten in het leven te roepen, is voor het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling niet langer een accountantsverklaring nodig. Dit geldt alleen voor uitstel voor belastingschulden gedurende de eerste 3 maanden. Voor langer uitstel is wel aanvullende informatie noodzakelijk.

Vanaf 23 maart 2020 is de invorderingsrente tijdelijk verlaagd naar 0,01% (in plaats van 4%). Dit geldt voor alle belastingschulden. Daarnaast wordt de belastingrente vanaf 1 juni 2020 (en voor de inkomstenbelasting vanaf 1 juli 2020) ook tijdelijk verlaagd naar 0,01%.

Tot slot is nog uitstel van betaling mogelijk voor bijvoorbeeld waterschapsbelasting of pensioenpremies en is de termijn voor schriftelijke vastlegging van de arbeidsovereenkomst voor toepassing van de lage WW-premie verlengd tot 1 juli 2020.

Bedenk tenslotte dat alle maatregelen bijzonder snel zijn ingevoerd en nog niet helemaal uitgekristalliseerd zijn. Het kan dan ook zijn dat in uw specifiek geval er geen sluitende regeling voorhanden is.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Harro Schulz, Jurjen de Korte of Geert Wilts via 020-6060680, of schulz@vosdk.nl (06-29531743), dekorte@vosdk.nl( 06-43922181 of wilts@vosdk.nl (06-13803049).Mr H.F.K. Schulz, advocaat en partner bij Van Oosten Schulz De Korte Advocaten - Amsterdam, 2 april 2020